Personlig Hälsoanalys

Vår personliga hälsoanalys är gratis för medlemmar.
Den innehåller viktiga kliniska tester, för att identifiera potentiella hälsorisker och ge dig en bra bild av din hälsa. Under 45-60 minuter träffar du en Personlig Tränare som vägleder och motiverar dig.

Analysen är en beprövad och ledande metod som motiverar och skapar insikt till beteendeförändring. Hälsoanalysen ersätter inte en medicinsk undersökning.

Vilka tester görs?

  • Frågor om levnadsvanor
  • Body Mass Index – BMI
  • Blodtryck
  • Submaximalt konditionstest
  • Fettprocent
  • Handstyrka

Se lediga tider och boka

TILL BOKNING

Frågor om levnadsvanor

Det finns ett starkt samband mellan levnadsvanor och hälsa.
Vi vet i dag att det går att förebygga många av våra vanligaste folksjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes.
De levnadsvanor som har störst betydelse för att vi människor blir sjuka är att använda tobak, dricka för mycket alkohol, att röra sig för lite och att äta ohälsosamt.

Eftersom svarsalternativen finns i en femgradig skala kan det vara naturligt att uppfatta den som en betygsskala med 1 som sämsta och 5 som bästa betyg. Detta stämmer inte alltid. En bra hälsovana är inte att leva asketiskt, fanatiskt och utan marginaler att unna sig något.

Svarsalternativen 3 – 5 innebär för de flesta frågorna en så bra hälsovana eller hälsoupplevelse att man kan berömma sig själv och vara nöjd med resultatet. För kost och upplevd hälsa gäller 4 – 5 som bra hälsovana respektive hälsoupplevelse och för tobak gäller endast 5 som bra hälsovana.

BMI

Ett vanligt sätt att få en uppfattning om kroppsvikten är normal, för hög eller för låg är att kombinera vikten med kroppslängden. Man brukar uttrycka detta som ett kroppsindex, BMI = Body Mass Index. För att räkna ut BMI tar man vikten i kg och dividerar med kvadraten på kroppslängden i meter; BMI = vikt i kg/längd i m2.

Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI.

För en person med en viss längd ökar BMI linjärt med ökande vikt. I tabellen visas de allmänna gränsvärden som WHO anger, som gäller vuxna människor med normal muskelmassa. Gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt.

Blodtryck

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger undertrycket, när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Om du är frisk och inte tar blodtrycksmediciner är lågt blodtryck vanligen inget att oroa sig för.
Ett utmärkt friskt blodtryck är max 120/80. Det brukar unga, friska och smala personer ha. Över 140/90, mätt vid minst tre olika tillfällen, räknas som förhöjt blodtryck. Att tillfälligt ha något högre (vid stress exempelvis) är däremot inte farligt.

Konditionstest

Ett konditionstest ger ett resultat i form av ett testvärde, som är ett mått på kroppens maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Syreupptagningen utgör en stor del av konditionen, dvs din prestationsförmåga i ett uthålligt arbete.

Ekblom-Bak är ett enkelt, submaximalt cykeltest vilket innebär att det är ett mindre ansträngande konditionstest än ett Vo2max-test. Det i sig innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte.
God kondition är en av de viktigaste faktorerna för ett hälsosamt liv.personer med låg kondition löper 3-4 ggr högre risk att dö i förtid.

Fettprocent

Att mäta fettprocent visar hur mycket fett du har i relation till din muskelmassa. Det är ett enkelt sätt att se om det är fett eller muskler som försvinner när du går ner i vikt.

Låg fettprocent kan ge hormonstörningar, då din kropp inte kan producera tillräckligt med hormoner.
Hög fettprocent ökar risken för i stort sett alla livsstilssjukdomar, däribland hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, flera cancerformer, vissa giktvarianter och mycket annat.

Handstyrka

Handen är vårt mest användbara och komplexa arbetsinstrument. Handfunktion och handstyrka har utan tvivel stor betydelse inom flertalet idrotter. Mätning av greppstyrka används ofta vid utvärdering av den fysiska prestationsförmågan, men också i samband med skador och sjukdomar i handen.
Styrkan i hand och överkroppen är starkt förknippade med varandra.

Att mäta greppstyrka med en handgreppsdynamometer istället för styrkan i överkroppen har flera fördelar. Dels är apparaturen enkel att använda, dels kräver det bara en mätning medan styrkan i övre extremiteten måste delas upp i flera olika muskelgrupper och rörelseriktningar. Handstyrkan kan påverkas av generell styrketräning för överkroppen.

Svag handstyrka är kopplad till kortare livslängd och större risk för hjärtinfarkt eller stroke.