Allmänna medlemsvillkor

20180525

1. Allmänt

Följande villkor gäller för medlemskap och träning på Medfits anläggningar. Medlem är berättigad till träning i enlighet med dessa villkor och villkoren i det specifika medlemsavtalet, av vilka även de allmänna medlemsvillkoren utgör en del (”Medlemsavtal”). Villkoren gäller tills vidare. Medfit äger rätt att vidtaga ändringar av de allmänna avtalsvillkoren och eventuella ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Medfit givit meddelande om ändringen enligt punkten 13 i dessa villkor.

 

2. Medlemskap

Giltigt medlemskap erhålles genom erläggande av vid var tid gällande medlemsavgift och administrativ avgift. Endast person med giltigt medlemskap på Medfit (”Medlem”) äger rätt att teckna Medlemsavtal. Medlemskapet i Medfit är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person. Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period. Avtalad period är den överenskomna tidsperiod som Medlemsavtal och Medlemsvillkor minst ska gälla, räknat från avtalat startdatum till och med bindningstidens slut. Minimiålder för medlemskap i Medfit är 12 år. För medlem som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. Barn och ungdomar i åldern 12-15 år beviljas medlemskap samtidigt som förälder/målsman är medlem och deltar i träningen.

 

3. Rabatterade avtal

Medlem som tecknat avtal till rabatterat pris skall på begäran av Medfit, vid var tidpunkt, kunna styrka sin rätt till rabatten. Medlem är skyldig att informera Medfit om eventuella ändringar i rabattgrunden. Om en rabattgrund upphör att gälla efter den inledande 12 månaders perioden skall pågående Medlemsavtal uppgraderas till ordinarie Medlemsavtal, för vilket träningsavgift skall erläggas enligt vid var tid gällande prislista.

 

4. Ordningsregler

Det åligger Medlem att följa gällande ordningsregler och anvisningar avseende träningsmetoder och träningsutrustning som vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av Medfits personal. Medlem förutsätts uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Det är inte tillåtet att inom Medfits anläggningar inneha eller nyttja otillåtna preparat inklusive, men inte begränsat till, dopingklassade eller prestationshöjande medel. Medfit tar starkt avstånd från all form av doping och dopingkontroller kan förekomma. Medlem som besöker Medfit skall vid inträde i Medfits lokaler uppvisa medlemskort. Medlemskort skall vidare alltid uppvisas på begäran av Medfits personal. Om medlemskortet förloras eller skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas. Nytt medlemskort utfärdas mot en administrativ avgift. Vid misstanke om brott mot denna punkten 5, brottslig gärning eller i övrigt mot gällande ordningsregler skall Medfits personal äga rätt att avvisa Medlem från anläggningen samt utan ersättning avstänga denne från träning. Medlem ansvarar även för att medföljande gäster följer gällande regler och anvisningar.

 

5. Ändringar i schema och utbud

Medfit förbehåller sig rätten att vidtaga ändringar i öppettider och schemalagd träning samt i lokaler och utrustning. Förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till förlängning av gällande Medlemsavtal. Öppettider framgår av anslag på anläggningen och på hemsidan.

 

6. Betalningsvillkor

Priser och avgifter utgår enligt vid var tid gällande prislista. Medlemmen ska betala det pris som framgår i medlemsavtalet för sitt medlemskap. Under bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Därefter kan prishöjning ske för de avtal som löper tillsvidare efter att prishöjningen meddelats antingen genom anslag på anläggningen eller genom utskick av brev eller e-post på den till Medfit anmälda adressen minst 30 dagar i förväg. Medfit förbehåller rätten att justera priset efter förändringar i konsumentprisindex (KPI) löpande. Har annan än Medlem åtagit sig betalningsansvar (”Annan Betalare”) vid tecknande av Medlemsavtal mellan Medlem och Medfit och fullgör denne inte betalningarna enligt Medlemsavtalet, är Medlem solidariskt betalningsansvarig. Annan Betalare har endast ett betalningsåtagande och berörs inte i övrigt av rättigheter och skyldigheter enligt Medlemsavtalet. Målsman som tecknar avtal för omyndig Medlems räkning är alltid betalningsansvarig för medlems- och träningsavgifter under sådant Medlemsavtal. Medlemmar som valt betalsätt autogiro debiteras i samband med första månadsavgiften.

 

7. Autogirobetalning

Medgivande till betalning genom autogiro tecknas på Medlemsavtalet. Autogireringar från kontot sker den 27:e varje månad varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Medfit en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor. Efter den obligatoriska bindningsperioden fortsätter Medlemsavtal som betalas via autogiro att gälla tillsvidare såvida inte Medlem säger upp avtalet. Uppsägning ska göras personligen på anläggningen och signeras av Medlem. Uppsägningstiden är 30 dagar.

 

8. Utebliven betalning

Om betalning inte erläggs i enlighet med avtalade betalningsvillkor har Medfit rätt att avstänga Medlem från träning genom att spärra medlemskortet till dess betalning sker. Medlem är skyldig att betala träningsavgifter under den tid som medlemskortet är spärrat. Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Medfit överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning.

 

9. Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap görs igenom att mejla till vår medlemsservice på: medlemsservice@medfit.se

Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Medfit med information om datum för medlemskapets upphörande, sista betalningsdag och sista träningsdag.

 

10. Distansavtalslagen

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på medfit.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice via telefon eller per e-post till medlemsservice@medfit.se innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets webbplats. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

 

11. Uppgradering och nedgradering

Medlem kan välja att teckna Medlemsavtal som berättigar till träning på en eller flera anläggningar. Medlemsavtal som berättigar till träning på en specifik anläggning kan när som helst uppgraderas till träning vid flera anläggningar. Vid uppgradering skall Medlem, förutom en särskild uppgraderingsavgift, betala den prisskillnad som råder mellan Medlemsavtalen. En nedgradering av Medlemsavtalet är möjlig först sedan den 12 månader långa bindningstiden löpt ut. Återbetalning av erlagd träningsavgift medges ej.

 

12. Frysning av medlemskap

Medlemmen äger rätt att frysa sitt medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet samt vid arbete, studier eller militärtjänstgöring mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen, max fyra gånger per år. Giltigt intyg krävs som visar att du inte kan eller får träna. Flytt till annat land är giltigt skäl. Sådan frysning av sitt medlemskap kan ske med minst 1 månad och längst 2 månader i taget. Medfit äger rätt att ta ut en avgift om 225 kr för varje påbörjad frysningsperiod. Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Medfits utbud. Medlemsavtalet förlängs med den tid som Medfit godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden. Ansökan om frysning görs skriftligen. Frysning kan inte göras i efterhand.

 

13. Ansvar och försäkring

Medfit ansvarar inte för skada på Medlemmens eller annan besökares ägodelar eller för förlust p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning. All träning sker på egen risk. Medfit ansvarar inte för personskador som åsamkats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan Medlems eller annan besökares agerande eller underlåtenhet härtill. Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Medfit. Medfit har rätt att, efter samråd med Medlem, avbryta medlemskapet om Medlems träning innebär en försämring av dennes hälsotillstånd.

 

14. Meddelanden och information

Meddelande om prisändringar och ändringar av allmänna villkor sker antingen genom anslag på anläggningen eller genom utskick av brev eller e-post på den till Medfit anmälda adressen. Det åligger Medlem att till Medfit anmäla de uppgifter som Medfit erfordrar för administration av medlemskap samt omgående underrätta Medfit vid ändring av sådana uppgifter, innefattande t.ex. ändring av namn, adress, e-post adress, telefonnummer, bank och bankkonto. Medlemmen samtycker till att Medfit får kommunicera med medlemmen via e-post, sms och telefon, så länge denne är medlem i Medfit och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Medlem kan när som helst begära att Medfit upphör med dylik kommunikation. Genom tecknande av medlemskap hos Medfit samtycker medlemmen till att Medfit, och andra bolag inom samma koncern som Medfit, inhämtar och behandlar personuppgifter om medlemmen. En medlem kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter om medlemmen. Medlemmen är dock medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Medfit kan komma att behöva säga upp medlemskapet vid ett sådant återkallande.

 

15. Behandling av personuppgifter

Medfit värnar om din integritet. Vi behandlar personuppgifter främst för administration och fullgörande av medlemskapet samt för att skicka information till dig som medlem i informations- eller marknadsföringsändamål. När du använder någon av våra tjänster kan vi, beroende på vilken tjänst du använder, komma att samla personuppgifter som t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer och bilder. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Genom att ingå avtal med oss samtycker du till sådan behandling. Vi lagrar endast personuppgifter under den tid som är nödvändig för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Du har rätt att när som helst begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns registrerade samt även anmäla att du motsätter dig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du har även rätt att efter avslutat medlemskap begära att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Medfit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på dataskydd@medfit.se eller se vår Dataskyddspolicy som finns tillgänglig på www.medfit.se. I vår dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra tjänster och i samband med att du blir medlem. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

 

16. Force Majeure

Medfit ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Medfits kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på Medfits anläggningar, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.